TINTE STRATEGICE

PRIORITĂȚI – ȚINTE P.A.S.  2022-2026

PRIORITATEA 1 – Armonizarea ofertei și serviciilor educaționale cu cerințele pieței muncii și promovarea acesteia în rândul educabililor din clasa a VIII-a în scopul facilitarii tranziției de la școală la viața activă și continuarea învățării pe tot parcursul vieții/ în concordanță cu opțiunile elevilor, pentru a facilita inserția socio-profesionala a absolvenților.

ȚINTE

 • Adaptarea planului de școlarizare la nevoile de calificare conform cerințelor pieței muncii prin creșterea numărului de elevi/clasă din Î.P.T
 • Consolidarea unei rețele de informare și popularizare a ofertei educaționale în rândul educabililor din clasele a VIII-a din  cel puțin 15 școli gimnaziale;
 • Creșterea gradului de inserție profesională a absolvenților cu  10 % atât în domeniul pregătirii de bază cât și în domenii conexe;
 • Cel puțin 50% din cadrele didactice vor aplica în activitatea didactică rezultatele participării la activitățile metodice și științifice.

PRIORTATEA 2 – Prevenirea și reducerea absenteismului și a abandonului școlar, precum și a fenomenului de violență școlară.

OBIECTIVE

 • Reducerea numărului de elevi cu frecvență scăzută la orele de curs prin monitorizarea educabililor proveniți din medii defavorizate.

ȚINTE

 • Reducerea cu  1 %/ an a numărului de absențe și scăderea abandonului școlar cu 1% până la finalul anului școlar față de anul școlar anterior
 • Scăderea numărului situațiilor actelor de indisciplină și de nerespectarea regulamentelor școlare cu 1%/ an.

PRIORITATEA 3 – Creșterea accesului la educație pentru populația școlară aparținând unor grupuri vulnerabile și combaterea excluziunii sociale.

ȚINTE

 • Informarea întregului personal despre incluziunea socială în vederea reducerii cu 100% a excluziunii sociale, înbunatățirea managementului comportamentului pozitiv în rândul elevilor prin desfășurarea de activități tematice;
 • Asigurarea facilităților speciale pentru persoanele cu dizabilități;
 • Sprijinirea educabililor aparținând unor grupuri defavorizate sau creșterea adaptării școlare, mediatizarea succesului și integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educație;
 • Amenajarea și dotarea  cabinetului destinat desfășurării activităților pedagogice și de sprijin din corpul C.

PRIORITATEA 4 – Optimizarea activității cotidiene de predare și a practicilor de învățare în vederea ameliorării rezultatelor școlare.

ȚINTE

 • Creșterea cu 25% a numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare/perfecționare privind metode și tehnici moderne de predare – învățare – evaluare;
 • Creșterea cu  5 % a numărului de elevi participanți la concursurile școlare și extrașcolare care obțin performanțe;
 • Reducerea cu 20 % a ratei de repetenție;
 • Creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat  cu 0,5%/ an;
 • Creșterea la  50 % a mediilor generale peste 7 obținute în timpul anului școlar de către elevi;
 • 80 % dintre elevi să posede bagajul minimal de cunoştinţe stabilit prin programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină/modul;
 • Creșterea la 80% a participării elevilor la pregătirea examenului de bacalaureat și a altor concursuri.

PRIORITATEA 5 – Proiectarea și implementarea unui management educațional bazat pe comunicare, implicare și cooperare.

ȚINTE

 • Implicarea a cel puțin 30% din numărul total de cadre didactice în luarea deciziilor în unitate;
 • Creșterea cu 5% / an a numărului parteneriatelor de colaborare;
 • Implicarea, pe bază de indicatori specifici, a întregului personal, a beneficiarilor educației oferite, în procesul de asigurare a calității educației și formării profesionale.

PRIORITATEA 6 – Dezvoltarea și diversificarea potențialului social și consilierea și dezvoltarea personală a elevilor în vederea asigurării succesului școlar și profesional.

ȚINTE

 • Creșterea  cu 2 %/ an a numărului de contracte de colaborare și parteneriate cu agenții economici locali în vederea elaborării CDL – urilor și desfășurării stagiilor de pregătire practică;
 • Creșterea prestigiului unității prin relații de colaborare (parteneriat) pe plan local, județean, național și european;
 • Implicarea liceului în  cel puțin 3 proiecte de voluntariat;
 • Implicarea a  cel puțin 80% dintre elevi în activități extracurriculare destinate dezvoltării abilităților personale și formarea unor competențe cheie.