Anunt concurs directori/directori adjuncti

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 17 IULIE 2017 DIN CADRUL CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR DE DIRECTOR ŞI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN
JUDEŢUL BRĂILA

© Proba scrisă se va desfăşura în data de 17 iulie 2017, la Centrul special de concurs, organizat la Colegiul Naţional „Gh.M.Murgoci” Brăila, B-dul Independenţei nr. 4, începând cu ora 9.00 şi durează maximum 90 minute;
• Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul 8.00-8.30;
• Candidaţii vor avea asupra lor buletinul/C.I./adeverinţă de identitate/permis auto sau paşaport;
• Candidaţilor le este interzis accesul în sală cu genţi, poşete ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile, sau alte mijloace de comunicare la distanţă;
• Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă;
• Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul;
• încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă şi conduce la eliminarea candidaţilor din concurs;
• Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai pix de culoare albastră care nu se şterge;
• Răspunsurile considerate corecte vor fi marcate prin umplerea pătratului corespunzător;
• în cazul în care un candidat consideră că a dat un răspuns greşit solicită o altă foaie de răspuns;
• Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;
• Candidaţii care renunţă din proprie iniţiativă la concurs, pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii scrise şi părăsesc sala după cel puţin o jumătate de oră de la deschiderea plicului cu subiecte. Testul grilă al candidatului retras în timpul probei nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras;

B-dul Al. I Cuza, ar. 172, 810025 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fax: +40(0) 239 61 40 60
www.isjbraila.ro, brailaisj@gmail.com