Nou* R.O.I. 2015-2016 – supus dezbaterii

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2015 ,OMEN nr. 5115 din 15 decembrie 2014 și a altor acte normative elaborate de MEN şi ale Codului muncii (Legea nr. 53/2003 modificată şi completată).

Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare a Colegiului Economic “Ion Ghica”, Brăila, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, personalul şcolii şi părinţi.

Art.3. Salariaţii unităţii trebuie să respecte acest regulament şi, în caz de nevoie, să apere în mod argumentat interesele şcolii.

Art.4. Relaţiile dintre salariaţi se stabilesc astfel:

a) relaţiile ierarhice, pe verticală:

– cadre didactice, responsabil catedră, director adjunct, director

– personal didactic auxiliar şi nedidactic, serviciul administrativ, director adjunct, director

b) relaţii de colaborare, pe orizontală, între membrii comisiei metodice şi între diferitele compartimente.

Pentru mai multe detalii, descarcati acest document dand click aici :

ROI _2015-2016_Colegiul Economic