Tranziția de la școală la viața activă prin Educația antreprenorială

antet posdru

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”
Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602
Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

Aprob
Președinte
Dan Mircea Cristian

Tranziția de la școală la viața activă
prin
Educația antreprenorială
POSDRU/175/2.1/S/149602

1. Educația antreprenorială

Educaţia antreprenorială accentuează dimensiunea acţională în formarea personalităţii elevului. Consecinţă a acestui fapt, Firma de exerciţiu este un prim pas în dezvoltarea mediului de afaceri. Educația antreprenorială din cadrul firmelor de exercițiu stimulează creativitatea elevilor, spiritul de inițiativă, capacitatea de asumare a riscurilor, precum și alte atribute și aptitudini general aplicabile care reprezintă bazele antreprenoriatului. Pentru cariera antreprenorială, aceste activităţi desfăşurate încă din învăţământul liceal contribuie la dezvoltarea conştiinţei de sine, a stimei pozitive, la încurajarea independenţei elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei ale acestora; cresc şansele ca aceştia să manifeste activism, independenţă financiară şi să se integreze optim din punct de vedere socio-profesional.
Este important ca educația antreprenorială să fie dezvoltată pe întreg parcursul învățământului și ca atitudinile antreprenoriale să fie cultivate prin întregul sistem de învâţământ. Obiectivele urmărite sunt: valorificarea oportunităților; transpunerea unei idei de afaceri în produse sau servicii; curajul de a înfrunta problemele și de a le soluționa; crearea de rețele cu alți elevi și adulți; acceptarea implicațiilor propriilor alegeri; perceperea activităților independente drept o alegere profesională valoroasă; gestionarea responsabilă a resurselor și a banilor; înțelegerea modului în care organizațiile funcționează în societate. Pentru elevii care își vor înființa propria afacere la un moment dat după încheierea studiilor, vor fi necesare abilități specifice, precum: capacitatea de a elabora un plan de afaceri; cunoașterea procedurilor administrative pentru înființarea unei întreprinderi; înțelegerea principiilor contabile, de drept comercial și de drept fiscal; cunoașterea eticii comerciale și a responsabilității sociale; înțelegerea clară a mecanismelor pieței; cunoașterea tehnicilor de vânzare etc.
Educația orientată către promovarea spiritului antreprenorial și al dezvoltării de competenţele antreprenoriale care urmează a fi formate prin procesul de învăţare în cadrul educaţiei antreprenoriale din firmele de exercițiu are la bază şi promovează valori şi atitudini precum: independenţă în gândire şi în acţiune, relaţionare pozitivă cu ceilalţi, responsabilitate în activitatea antreprenorială, libera iniţiativă.
Metodele de învățare sunt: simulările computerizate și jocurile de afaceri, firmele de exercițiu inființate de elevi, activitatea în cadrul firmelor și lucrul în echipă, vizitarea firmelor reale, îndrumare, consiliere și orientare profesională, jocuri de rol, discuții și schimb de idei, etc. Metodele practice includ constituirea și administrarea firmelor de exercițiu create de elevi.
Capacitatea coordonatorilor firmelor de exercițiu este de a încuraja învățarea prin punere în practică, prin schimb de experiență, prin experimente, prin asumarea riscurilor și prin comiterea greșelilor, prin soluționarea problemelor în mod creativ, prin feedback-ul obținut în urma interacțiunii sociale, prin punerea în scenă și jucarea unui rol, prin analizarea modelelor și prin interacțiunea cu lumea exterioară a mediului de afaceri/profesiilor; oferirea de recomandări și îndrumarea elevilor (mai mult decât transmiterea de instrucțiuni) , adresarea unor întrebări deschise, învățarea alături de elevi, ajutând la negocierea conflictelor și rezolvarea dificultăților de către elevi.
Competențele coordonatorilor firmelor de exercițiu vor asigura succesul procesului de facilitare a tranziției de la școală la viața activă prin: competențe de comunicare, inclusiv cea de ascultare activă, capacitatea de a negocia și de a lucra în echipe cu alți colegi și capacitatea de a crea un mediu de studiu în care elevii pot avea o atitudine directă și deschisă și în care se pot simți încrezători și în siguranță.
Educaţia antreprenorială urmăreşte formarea competenţelor specifice elevilor, care să le permită orientarea profesională spre a deveni antreprenori, iar prin valorificarea potenţialului să acţioneze eficient în orice domeniu. Acţiunea educaţională este concepută astfel ca să formeze competenţe proprii gândirii critice, capacităţi de inserţie socială activă, precum şi un set de valori şi atitudini personalizate, care permit adecvarea acţiunii la o realitate în schimbare, competenţele antreprenoriale se pot forma prin intermediul activităţilor din firmele de exercițiu. Pentru o abordare metodologică a formării competenţelor antreprenoriale ale elevilor, sunt competenţele antreprenoriale generale (capacitatea de a elabora şi implementa un proiect, capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe, capacitatea de iniţiativă şi de a răspunde pozitiv la schimbări, capacitatea de a evalua şi de asumare de riscuri în anumite situaţii), competenţele antreprenoriale specifice (să recunoască acţiunile, procesele şi conceptele antreprenoriale, să descopere traseul profesional, să identifice calităţile şi competenţele întreprinzătorului, să analizeze aptitudinile proprii, să identifice prevederile legislative referitoare la activitatea antreprenorială, să utilizeze instrumentele necesare studierii pieţii, să identifice resursele necesare derulării unei afaceri, să elaboreze planul de afaceri, să aplice aptitudinile specifice în derularea planului de afaceri, să elaboreze strategii de promovare a produsului, să evalueze rezultatele afacerii, să exemplifice formele de răspundere în afaceri, să identifice şi analizeze principiile etice în relaţiile de afaceri, să interpreteze consecinţele activităţii antreprenoriale asupra consumatorului şi asupra mediului, să definească şi expună tipurile de risc în afaceri, să recunoască modalităţile de minimizare a riscurilor, să investigheze elementele comune şi specifice pentru reuşita în afaceri).
2. Orientarea și consilierea profesională

Consilierea şi orientarea profesională oferă sprijin elevilor pentru dezvoltarea talentelor şi potenţialului personal şi pentru planificarea etapelor pentru dezvoltarea abilităţilor esenţiale care vor conduce la progres în plan personal, educaţional, economic şi social. Consilierea si orientarea carierei reprezintă un proces continuu, nu o intervenţie şi ajută persoanele să evite perioadele de şomaj.
Obiectivele urmărite în consilierea elevilor sunt: creşterea interesului acestora să își dezvolte în viitor o afacere proprie; conştientizarea orientării spre o carieră în domeniul antreprenoriatului; furnizarea de informaţii necesare iniţierii şi derulării unor afaceri, necesitatea obţinerii de fonduri; identificarea, formarea şi educarea calităţilor, abilităţilor şi competenţelor necesare unui întreprinzător de succes; posibilitatea transformării din elev în antreprenor potenţial.
Procesul de consiliere şi orientare a carierei include mai multe tipuri de activităţi: informarea cu privire la carieră, care se referă la toate informaţiile necesare pentru a planifica, obţine şi păstra un anumit loc de muncă; educaţia cu privire la carieră; activităţile îi ajută pe elevi să înţeleagă motivaţia, valorile şi felul în care ei pot avea o contribuţie activă în cadrul societăţii, sunt oferite cunoştinţe despre piaţa muncii, abilităţi de a face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de a experimenta diverse roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente pentru planificarea carierei. Educaţia cu privire la carieră se referă la înţelegerea ocupaţiilor şi a lumii profesionale; consilierea carierei îi determină pe indivizi să îşi clarifice scopurile şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acţiuni, să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente.
Dezvoltarea abilităţilor privind cariera începe din perioada şcolară şi continuă de-a lungul tranziţiei la viaţa adultă. Prin programele de consiliere și orientare pentru carieră elevii îşi formează competenţe în următoarele domenii: autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi relaţionare interpersonală, managementul informaţiei şi al învăţării, planificarea carierei, educaţie antreprenorială, managementul stilului de viaţă. Aceste competenţe permit un control activ al propriei cariere şi adaptarea mai uşoară la un mediu educaţional şi profesional aflat în schimbare.
Consilierea în carieră presupune: identificarea problemei în legătură cu decizia luată de către elev (ce profesie i-ar plăcea); autocunoaşterea: analizarea intereselor, valorilor, abilităţilor, caracteristicilor de personalitate (ce domenii îl pasionează, care sunt abilităţile de care se poate folosi, care sunt experienţele de succes, punctele tari şi punctele slabe etc.); identificarea avantajelor şi dezavantajelor fiecărei opţiuni, identificarea valorilor şi nevoilor care sunt satisfăcute de fiecare opţiune, identificarea riscurilor şi posibilelor consecinţe negative ale fiecărei opţiuni (înainte de a lua o decizie este necesar să afle informaţii cât mai exacte despre ce presupune fiecare profesie în parte, ce aptitudini şi ce studii sunt necesare); selectarea unei opţiuni privind cariera.
Competenţele antreprenoriale dezvoltate de elevi în cadrul proiectului: capacitatea de a pune ideile în practică, de a manifesta creativitate, inovaţie, de asumare a riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria firme. Aceaste competenţe se referă la: capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe; capacitatea de iniţiativă şi capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări; abilitatea de a identifica punctele slabe şi punctele forte; capacitatea de a evalua şi a asuma riscuri în diverse situaţii.
Parteneriatele încheiate între o școală și o firmă reală reprezintă o modalitate eficientă de cooperare în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor. Aceste parteneriate pot implica următoarele: cooperare cu elevii și coordonatorii firmelor de exercițiu; firma reală prezintă probleme reale și practice pentru a fi folosite în activitățile elevilor; firma reală se asigură că studentul își formează o imagine despre sectorul respectiv și operațiunile aferente acestuia prin vizitarea societății, prin observarea unui director, participarea la expoziții etc.

3. Concluzii

În concluzie, educaţia antreprenorială din cadrul firmelor de exercițiu le oferă elevilor informaţii cu ajutorul cărora aceştia: să înţeleagă locul şi rolul întreprinzătorului în dinamica pieţei, să poată genera idei inovatoare în domeniul afacerilor, să fie în măsură să prevadă şi să soluţioneze probleme şi riscuri ce apar în derularea unei afaceri, să ştie unde şi cum să găsească asistenţă şi sprijin pentru a aplica ideile de afaceri.
Programele și modulele antreprenoriale oferă elevilor instrumentele necesare pentru a gândi creativ și pentru putea soluționa problemele într-un mod eficace. Educația antreprenorială poate fi eficace mai ales în formarea profesională inițială, deoarece elevii sunt aproape de încadrarea în muncă, iar desfășurarea unei activități independente poate reprezenta o opțiune importantă pentru aceștia.

Material realizat de Expert informare și publicitate
Lipan Reghinula
Aprilie 2015
Contact:
Asociația Euro Brăila SM
Președinte: Dan Mircea Cristian
Str. Mihail Sebastian nr.20
Tel. 0786410207
Email: eurobraila@gmail.com

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
”Investeşte în oameni!”

Învață cu noi să devii antreprenor!

POSDRU/175/2.1/S/149602

Material editat de Asociația Euro Brăila SM

Aprilie 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
Oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României